Verwerking subsidies

 

Verwerking subsidies in de jaarrekening als idee voor scriptie-onderwerp over IPSAS

Over de verwerking van subsidies bij de subsidieontvanger bestaat een aparte IPSAS (International  Public Sector Accounting Standard): IPSAS 23 Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers). Daarin is geregeld wanneer de subsidieontvanger de ontvangen subsidies als bate kan verwerken en wanneer de ontvangen subsidie nog als schuld moet worden opgenomen (bijvoorbeeld als nog aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, waaraan de subsidieontvanger nog niet heeft voldaan). Download de IPSAS standaarden van www.ipsasb.org.

Over de verwerking van subsidies bij de subsidieverstrekker bestaat echter nog geen aparte IPSAS (International  Public Sector Accounting Standard). De verslaggevingsregels voor Nederlandse provincies en gemeenten (het Besluit Begroting en Verantwoording, BBV) geven wel enkele specifieke aanwijzingen, zoals voor bijdragen aan activa in eigendom van derden: deze verstrekte subsidies mogen worden geactiveerd, ook al bestaat er geen enkel recht meer op teruggave. IPSAS staat een dergelijke activering niet toe, omdat er geen actief meer is waarover de rapporterende entiteit ‘control’ heeft.

Gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de Europese Gemeenschappen hebben in hun IPSAS-jaarrekening een groot negatief vermogen tonen, voor een groot deel veroorzaakt door EU 62 mld. aan toegezegde subsidies, mede voor activa in eigendom van derden.

Daardoor ontstaan een aantal onduidelijkheden waarop een scriptie-onderzoek licht zou kunnen werpen.

Mogelijk onderwerp voor een scriptie:

-     Onderzoek de verslaggevingsregels voor de verwerking van verstrekte subsidies bij de verstrekker van subsidies in diverse verslaggevingsstelsels in binnen- en buitenland.

-     Ga het gebruik na dat Nederlandse gemeenten en provincies maken van de mogelijkheid tot activering van bijdragen aan activa in eigendom van derden.

-     Ontwerp een verslaggevingsregel voor de verwerking van verstrekte subsidies en beargumenteer waarom dit de meest aanbevelenswaardige verslaggevingsregel is.

 

Als u belangstelling hebt voor het schrijven van een scriptie over dit onderwerp, stuur een email.

Meer onderwerpen.