Consolidatie

 

Consolidatie in de public sector als idee voor scriptie-onderwerp over IPSAS

Consolidatie in de verslaggeving door overheden in Nederland is een onontgonnen terrein. Nederlandse provincies en gemeenten mogen niet consolideren vanwege het verslaggevingsstelsel voor gemeenten en provincies (het Besluit Begroting en Verantwoording voor Provincies en Gemeenten, het BBV). Ministeries consolideren de baten-lastendiensten (agentschappen) niet omdat ministeries het verplichtingen-kasstelsel toepassen en baten-lastendiensten het baten-lastenstelsel. Ook waterschappen consolideren niet.

Daarentegen is consolidatie in het bedrijfsleven in Nederland wijdverbreid. Zowel in IFRS als de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving is consolidatie verplicht van entiteiten waarin beslissende zeggenschap bestaat.

Ook in de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dient de reporting entity andere entiteiten op te nemen in de geconsolideerde jaarrekening als de reporting entity control heeft over die andere entiteiten (IPSAS 6, paragrafen 20 tot en met 42). Download de IPSAS standaarden van www.ipsasb.org.

Mogelijke onderzoeksvragen voor een scriptie luiden:

-     Welke argumenten worden in de literatuur aangedragen die pleiten voor consolidatie?

-     Zijn deze argumenten ook van toepassing op Nederlandse overheden en zo ja, zijn er effecten van merkbaar dat Nederlandse overheden niet consolideren?

-     Voor de bepaling van de scope van de consolidatie (de consolidatiekring) stellen IPSAS, IFRS en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving andere criteria. Zijn deze verschillen verklaarbaar uit de verschillen tussen de overheid en het bedrijfsleven?

 

Als u belangstelling hebt voor het schrijven van een scriptie over dit onderwerp, stuur een email.

Meer onderwerpen.